ONLİNE TEKLİF AL
ARA TEKLİF AL

Neova Sigorta

Neova Sigorta, ülkemizde sigorta bilincini artırarak, ortakları, çalışanları ve acentelerimiz ile birlikte, sıfır hata ile müşteri beklentilerinin karşılanmasını amaç edinerek, Türk Sigorta Sektörünün en iyi markası olmayı misyon edinmiş bir sigorta şirketidir.


Neova Sigorta HİZMETLER

Zorunlu Deprem Sigortası

27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Bu sigorta ile depremin, deprem sonucu yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar. Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, Manevi tazminat talepleri.

Ferdi Kaza Sigortası

Neo Ferdi Kaza Sigortalı kişi, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır. Teminatlar Ölüm: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.16 yaşından küçükler için işbu teminat sadece cenaze masrafları ile ve limitlidir. Sürekli Sakatlık: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sürekli bir sakatlığa maruz kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir. İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar Genel Şartlar Madde 6/g gereği; 5 inci maddenin e bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin g bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminata dahildir. Genel Şartlar Madde 6/f gereği; deprem sonucu oluşan hasarlar teminata dahildir. Ferdi Kaza Terör Teminatı Ferdi Kaza Deprem Teminatı Neo Kredi Ferdi Kaza Neova Sigorta uzun süreli azalan bakiyeli kredileriniz için yepyeni bir ferdi kaza sigortası sunuyor. Ana Teminatlar Ölüm Sürekli Sakatlık İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar Ferdi Kaza Deprem Ferdi Kaza Terör Neo Grup Ferdi Kaza Sigortası Neo Grup Ferdi Kaza Sigortası, gruptaki kişilerin veya kurum çalışanlarının herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almakta olup kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık riskine karşı teminat sağlar. Teminatlar Ölüm : Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.16 yaşından küçükler için işbu teminat sadece cenaze masrafları ile ve limitlidir. Sürekli Sakatlık : Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sürekli bir sakatlığa maruz kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir. İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar Ferdi Kaza Terör Teminatı Genel Şartlar Madde 6/g gereği; 5 inci maddenin e bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin g bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminata dahildir. Ferdi Kaza Deprem Teminatı Genel Şartlar Madde 6/f gereği; deprem sonucu oluşan hasarlar teminata dahildir.

İş Yeri Sigortası

Bu sigorta ile, işyeri binanızı, makine, demirbaş, emtea vb. sigortalanabilir tüm değerlerinizi aşağıda bahsi geçen rizikolara karşı sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. İstenildiği takdirde aşağıda listelenen ek teminatların da eklemenizi sağlamak sureti ile ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifleri bu poliçe ile sizlere sunmaktayız. Bu ürün ile teminat altına alınabilecek işyerleri • Satış Yerleri • Atölyeler • Depolar • Fabrikalar • İmalathaneler • Özellik Arz eden Yerler Teminatlar  Yangın, Yıldırım, İnfilak • Dahili Su • Fırtına • Kara Taşıtları Çarpması • Hava Taşıtları Çarpması • Yer Kayması • Duman • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri • Kötü Niyetli Hareketler, Terör • Kira Kaybı • İşyeri değişikliği masrafları (hasar nedeni ile) • İş Durması • Yangın Mali Mesuliyet Akaryakıt Yangın Paketi Akaryakıt istasyonlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veren sigorta poliçesi aşağıdaki risklere karşı işyerinizi güvence altına alır. Otel Paket Yangın Paketi Neova Sigortadan otellerin her türlü ihtiyacını karşılayan ve farklı teminatları çok daha uygun koşullarda müşterilerine sunan özel bir poliçe. Bu sigorta ile otel, tatil köyü gibi tesislerin binalarını, demirbaş, makine-tesisat, emtia, kasa muhteviyatı, odalarda ve emanete bırakılan eşyaları, camlarını, tesisinizde konaklayan müşterilerinizi, çalışanlarınızı ve üçüncü kişileri sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Geniş Kapsamlı Yangın Paketi İşyerlerinizin binalarını, demirbaş, makine-tesisat, emtia, kasa muhteviyatı, camlarını, çalışanlarınızı ve üçüncü kişileri sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Ayrıca bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz sigortası teminatlarına da başka bir poliçeye ihtiyaç duymadan satın alabilirsiniz.

Mühendislik Sigortası

Makine Kırılması Sigortası Makine Kırılması Sigortası, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını karşılar. Makine Kırılması Sigortası ile aşağıdaki risklere karşı teminat verilmektedir . - İşletme kazaları - Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar - Yağlama kusuru - Fırtına, don, buz sürüklenmesi - Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal - Kısa devre, diğer elektriki nedenler - Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi - Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar - Kazanlardaki su eksikliği - Su çekiçlemesi - Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar İsteğe bağlı alıabilecek teminatlar; - Fiziki İnfilak - Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar - Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör - Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları - Müteharrik iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık) Makine Kırılması Sigortası'nda sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir. Elektronik Cihaz Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra,ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Bu poliçenin kapsadığı başlıca riskler; - İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti - Hatalı dizayn ve malzeme - Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) - Yangın, yıldırım, infilak  - Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi - Dahili su - Kavrulma, kararma, is, duman - Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar; - Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları - Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları - Deprem - Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör - Veri kaybı - Artan iş ve çalışma masrafları - Valf ve tüpler Elektronik Cihaz Sigortası'nda sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir. İnşaat All Risk İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem , toprak kayması seylap vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır . İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ; -Enkaz kaldırma masrafları - İnşaat makineleri - Şantiye tesisleri - Üçüncü şahıs mali sorumluluk - Bakım devresi - Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör - Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Kıymet Sigortası Bu sigorta ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli  malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat  altına alınır. Nakliyat Emtea Sigortası Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken  zarar görmesi  teminat  altına alınır. Bu sigorta ile sigorta konusu emtea için üç farklı teminat alınabilir ; Tam Ziya Teminatı Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali. Dar Teminat Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi  riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat  altına alınmaktadır. Bu teminat için (Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen özel şartlar uygulanır. Geniş Teminat Genellikle  (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır. Tekne Sigortası Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.

Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nisbetinde iştirak eder. 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası Artık misafirlerinizin canı ve malı Neova Sigorta’ya emanet… Neova Sigorta ile üçüncü şahıslara verdiğiniz zararlar da teminat altında. Faaliyetini icra ederken vukua gelecek bir olay neticesinde, Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması, Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar meydana gelmesi sebebiyle, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı teminat sağlanır.


Hizmetlerimiz
Sektörden Haberler


Bizi Sosyal Medyada
Takip Edin  0(549)383-5238